David Moser, No. 22, Torwart, 2013/14, Europa League b

David Moser, No. 22, Torwart, 2013/14, Europa League b